اشجاری:فشار نبردن استقلال را اذیت می کند

اشجاری:فشار نبردن استقلال را اذیت می کند
سرمربی تیم شهرداری فومن گفت:هر مربی ای هم که جای منصوریان بود نمی توانست بازیکنان جوان را بازی دهد.

اشجاری:فشار نبردن استقلال را اذیت می کند

سرمربی تیم شهرداری فومن گفت:هر مربی ای هم که جای منصوریان بود نمی توانست بازیکنان جوان را بازی دهد.
اشجاری:فشار نبردن استقلال را اذیت می کند

ganool review

Comments are closed.