اسحاق جهانگیری: نهادهای عمومی نباید رانت‌های دولتی داشته باشند

اسحاق جهانگیری: نهادهای عمومی نباید رانت‌های دولتی داشته باشند
با حضور معاون اول رییس جمهور بزرگترین کارخانه جوجه کشی تخمگذار خاورمیانه مورد بهره برداری قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری: نهادهای عمومی نباید رانت‌های دولتی داشته باشند

با حضور معاون اول رییس جمهور بزرگترین کارخانه جوجه کشی تخمگذار خاورمیانه مورد بهره برداری قرار گرفت.
اسحاق جهانگیری: نهادهای عمومی نباید رانت‌های دولتی داشته باشند

کتابخانه فرهنگ

Comments are closed.