از گرداب اعتیاد تا سراب ترک

اعتیاد با تمام قفل و بندهای فولادین خود راه های رهایی زیادی دارد اما برای برخی افراد این امر همچون یک سراب است که تا به آن نزدیک می شوند از بین می رود.

خبرگذاری اصفحان

روزنامه قانون

Comments are closed.