از حمایت مستقیم ایران برخورداریم

از حمایت مستقیم ایران برخورداریم
جانشین فرمانده کل بسیج عراق گفت: ما از حمایت مستقیم و اساسی ایران برخورداریم و تقریبا تمام تسلیحات ما از ایران تامین می‌شود.

از حمایت مستقیم ایران برخورداریم

جانشین فرمانده کل بسیج عراق گفت: ما از حمایت مستقیم و اساسی ایران برخورداریم و تقریبا تمام تسلیحات ما از ایران تامین می‌شود.
از حمایت مستقیم ایران برخورداریم

Comments are closed.