ارز دو نرخی، کشور را با رکود مواجه می کند؟

ارز دو نرخی، کشور را با رکود مواجه می کند؟
دو فعالان اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۵ را پیش بینی کردند.

ارز دو نرخی، کشور را با رکود مواجه می کند؟

دو فعالان اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۵ را پیش بینی کردند.
ارز دو نرخی، کشور را با رکود مواجه می کند؟

آهنگ جدید

فستیوال فیلم

Comments are closed.