ارزش معاملات بورس تهران به 1113 میلیارد تومان رسید

ارزش معاملات بورس تهران به 1113 میلیارد تومان رسید
در پایان معاملات هفته منتهی به 20 مرداد ماه 95، شاخص کل با 0.4 درصد افزایش روبرو شد.

ارزش معاملات بورس تهران به 1113 میلیارد تومان رسید

در پایان معاملات هفته منتهی به 20 مرداد ماه 95، شاخص کل با 0.4 درصد افزایش روبرو شد.
ارزش معاملات بورس تهران به 1113 میلیارد تومان رسید

روزنامه ایران

Comments are closed.