ادعای پرسپولیسی ها؛ شیشه عمر منصوریان دست ماست!

ادعای پرسپولیسی ها؛ شیشه عمر منصوریان دست ماست!
استقلال در هفته پنجم با ماشین سازی و هفته ششم با پرسپولیس بازی می کند.

ادعای پرسپولیسی ها؛ شیشه عمر منصوریان دست ماست!

استقلال در هفته پنجم با ماشین سازی و هفته ششم با پرسپولیس بازی می کند.
ادعای پرسپولیسی ها؛ شیشه عمر منصوریان دست ماست!

خبرگزاری مهر

Comments are closed.