احسان شریعتی از تمنای آزادی از نوع ایرانی اش می گوید

احسان شریعتی از تمنای آزادی از نوع ایرانی اش می گوید
شهید محمد بهشتی در یک سخنرانی در هامبورگ درباره آزادی می گوید تمام کائنات در خدمت آزادی است و رسولان خدا هموار کننده راه بشر برای رسیدن به آزادی هستند.

احسان شریعتی از تمنای آزادی از نوع ایرانی اش می گوید

شهید محمد بهشتی در یک سخنرانی در هامبورگ درباره آزادی می گوید تمام کائنات در خدمت آزادی است و رسولان خدا هموار کننده راه بشر برای رسیدن به آزادی هستند.
احسان شریعتی از تمنای آزادی از نوع ایرانی اش می گوید

فیلم سریال آهنگ

Comments are closed.