احتمال بازگشت سرمربی آزمون و عزت اللهی؛ بردیف توافق نکرد

احتمال بازگشت سرمربی آزمون و عزت اللهی؛ بردیف توافق نکرد
رسانه‌های روسیه امشب از عدم توافق قربان بردیف سرمربی سابق روستوف با اسپارتاک مسکو خبر دادند.

احتمال بازگشت سرمربی آزمون و عزت اللهی؛ بردیف توافق نکرد

رسانه‌های روسیه امشب از عدم توافق قربان بردیف سرمربی سابق روستوف با اسپارتاک مسکو خبر دادند.
احتمال بازگشت سرمربی آزمون و عزت اللهی؛ بردیف توافق نکرد

قدیر نیوز

Comments are closed.