آیا خرید اوراق تسه مقرون به صرفه است؟

آیا خرید اوراق تسه مقرون به صرفه است؟
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس گفت: به صرفه بودن یا نبودن خرید اوراق بستگی به متقاضی دریافت وام دارد و اینکه نرخ تامین مالی خرید یک واحد مسکونی از سایر روش‌ها به چه میزان است. در مجموع، نرخ وام مسکن با افزایش مبلغ وام در حال افزایش است و این مساله مطلوب نیست.

آیا خرید اوراق تسه مقرون به صرفه است؟

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس گفت: به صرفه بودن یا نبودن خرید اوراق بستگی به متقاضی دریافت وام دارد و اینکه نرخ تامین مالی خرید یک واحد مسکونی از سایر روش‌ها به چه میزان است. در مجموع، نرخ وام مسکن با افزایش مبلغ وام در حال افزایش است و این مساله مطلوب نیست.
آیا خرید اوراق تسه مقرون به صرفه است؟

روزنامه قانون

Comments are closed.