آیا تغییر جنسیت اشکال شرعی دارد؟

آیا تغییر جنسیت اشکال شرعی دارد؟
حضرت آیت الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره تغییر جنسیت پاسخ داده اند.

آیا تغییر جنسیت اشکال شرعی دارد؟

حضرت آیت الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره تغییر جنسیت پاسخ داده اند.
آیا تغییر جنسیت اشکال شرعی دارد؟

ایرانی

Comments are closed.