آمریکا به جای اندرز دیگر کشورها به نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند

آمریکا به جای اندرز دیگر کشورها به نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:‌گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت آزادی مذهب در ایران را مغرضانه خواند و گفت: دولت آمریکا بهتر است به جای نصیحت دیگران به موارد نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند.

آمریکا به جای اندرز دیگر کشورها به نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:‌گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت آزادی مذهب در ایران را مغرضانه خواند و گفت: دولت آمریکا بهتر است به جای نصیحت دیگران به موارد نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند.
آمریکا به جای اندرز دیگر کشورها به نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند

car

Comments are closed.