آلبوم رنگی از جهانگردی در یکصد سال قبل

آلبوم رنگی از جهانگردی در یکصد سال قبل
«فردریک پنت» را در تاریخ به عنوان نظریه پرداز و دانشمند علم شیمی می شناسند اما او یکی از پیشگامان عکاسی رنگی در تاریخ به شمار می رود که مجموعه ای با بیش از 2 هزار عکس از او برجای مانده است.

آلبوم رنگی از جهانگردی در یکصد سال قبل

«فردریک پنت» را در تاریخ به عنوان نظریه پرداز و دانشمند علم شیمی می شناسند اما او یکی از پیشگامان عکاسی رنگی در تاریخ به شمار می رود که مجموعه ای با بیش از 2 هزار عکس از او برجای مانده است.
آلبوم رنگی از جهانگردی در یکصد سال قبل

فروش بک لینک

Comments are closed.