آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها نیمه سنگین

آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها نیمه سنگین
در آخرین روز دور نخست سفرهای نوروزی، آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها سنگین و نیمه سنگین گزارش شده است.

آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها نیمه سنگین

در آخرین روز دور نخست سفرهای نوروزی، آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها سنگین و نیمه سنگین گزارش شده است.
آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها نیمه سنگین

اخبار دنیای دیجیتال

موزیک جوان

Comments are closed.