آخوندی معاون سیاسی صدا و سیما شد

آخوندی معاون سیاسی صدا و سیما شد
رئیس سازمان صدا و سیما در حکمی، مجید آخوندی را به سمت معاون سیاسی این سازمان منصوب کرد.

آخوندی معاون سیاسی صدا و سیما شد

رئیس سازمان صدا و سیما در حکمی، مجید آخوندی را به سمت معاون سیاسی این سازمان منصوب کرد.
آخوندی معاون سیاسی صدا و سیما شد

شهر خبر

Comments are closed.