آخرین وضعیت جوی و ترافیکی

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی
در اولین جمعه سال جدید و آخرین روز دور نخست سفرهای نوروزی، وضعیت تردد در اغلب جاده های کشور بویژه مسیرهای منتهی به استان تهران پرحجم گزارش شده و تردد خودروها به کندی انجام می شود.

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی

در اولین جمعه سال جدید و آخرین روز دور نخست سفرهای نوروزی، وضعیت تردد در اغلب جاده های کشور بویژه مسیرهای منتهی به استان تهران پرحجم گزارش شده و تردد خودروها به کندی انجام می شود.
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی

دانلود سریال و آهنگ

خرید غذا

Comments are closed.