آخرین وضعیت جسمانی فردوس کاویانی از زبان همسرش

آخرین وضعیت جسمانی فردوس کاویانی از زبان همسرش
مهین کاویانی گفت: خدا را شکر همسرم حالش خوب است و از نظر جسمانی در سلامت کامل به سر می‌برد.

آخرین وضعیت جسمانی فردوس کاویانی از زبان همسرش

مهین کاویانی گفت: خدا را شکر همسرم حالش خوب است و از نظر جسمانی در سلامت کامل به سر می‌برد.
آخرین وضعیت جسمانی فردوس کاویانی از زبان همسرش

شبکه خانگی

Comments are closed.