آتش سوزی 3 کارگاه مبل در جنوب تهران

آتش سوزی 3 کارگاه مبل در جنوب تهران
محل حادثه یک گاراژ به وسعت 2 هزار متر مربع به چندین کارگاه کوچک و بزرگ تبدیل شده بود که بدلایل نامشخص تعداد سه کارگاه مسقف به وسعت 200 متر که در مجاورت هم قرار داشتند دچار آتش سوزی شد.

آتش سوزی 3 کارگاه مبل در جنوب تهران

محل حادثه یک گاراژ به وسعت 2 هزار متر مربع به چندین کارگاه کوچک و بزرگ تبدیل شده بود که بدلایل نامشخص تعداد سه کارگاه مسقف به وسعت 200 متر که در مجاورت هم قرار داشتند دچار آتش سوزی شد.
آتش سوزی 3 کارگاه مبل در جنوب تهران

دانلود مستقیم تانگو جدید

Comments are closed.