آتش در جنگل بوکان جان 1 نفر را گرفت

آتش در جنگل بوکان جان 1 نفر را گرفت
نیم هکتار از پارک جنگلی بوکان در آتش سوخت.

آتش در جنگل بوکان جان 1 نفر را گرفت

نیم هکتار از پارک جنگلی بوکان در آتش سوخت.
آتش در جنگل بوکان جان 1 نفر را گرفت

عکس

Comments are closed.