انتقال نفتكش خارجي به آب هاي ايران پس از درخواست كمك

برگرفته از: مهر سخنگوي وزارت خارجه از درخواست كمك يك نفتكش خارجي در خليج فارس و انتقال آن توسط يدك كش به سمت آب هاي ايران خبر داد.سيدعباس موسوي اظهار كرد: يك نفتكش خارجي به دليل نقص فني در خليج فارس دچار مشكل شد كه طبق مقررات بين المللي نيروهاي ايراني پس از دريافت درخواست […]

Read more