اتصال كارت بانكي به كارت سوخت منتفي شد

اتصال كارت بانكي به كارت سوخت منتفي شده و به منظور قابل اجرا شدن لزوم سوخت گيري با كارت سوخت شخصي از 20مردادماه سال جاري، احتمالا براي تمامي كساني كه متقاضي ثبت نام كارت سوخت المثني بوده اند، كارت سوخت جديد صادر مي شود. به گزارش تسنيم، نهم خردادماه سال جاري بود كه شركت ملي […]

Read more