پژوهشگران گونه های جانوری زیردریایی ازشناسایی یک هشت پا «شبح مانند» دراعماق اقیانوس آرام درنزدیکی هاوایی خبر دادند که ممکن است متعلق به یک گونه ناشناخته باشد. سیستم اطلاع رسانی قدیر نیوز

Read more