توافق سياسي شوراي نظامي با مخالفان در سودان

  پس از كش و قوس هاي فراوان در سودان اعلام شد شوراي نظامي حاكم موفق شده با رهبر مخالفان توافق نامه اي را درباره شرايط مرحله انتقال از يك دولت نظامي به يك دولت غير نظامي امضاء كند. امضاي اين توافق به معناي پيروزي گروه هاي مخالفي است كه از چند ماه پيش اعتراضات […]

Read more